Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej – konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków

Ogłoszenie

 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy
z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 12 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

W ramach konsultacji odbędą się:

  1. 2 otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:

19 listopada 2021 roku godz. 10.00-12.00 –  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, sala konferencyjna pok. 231.

26 listopada 2021 roku godz. 15.00-17.00 – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, sala konferencyjna pok. 231.

*Z uwagi na obostrzenia sanitarne, osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć uczestniczenia w spotkaniach pod nr tel. 12 68 68 220 lub drogą mailową na adres:

konsultacje@gupkrakow.pl – najpóźniej dzień przed planowaną datą spotkania.

  1. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 68 68 220 w dniach:

16 listopada 2021 roku godz. 10.00-12.00,

23 listopada 2021 roku godz. 15.00-17.00.

 

Konsultowany projekt dokumentu wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji dostępne są:

  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.obywatelski.krakow.pl 
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MJO Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w zakładce Polityki, Programy, Raporty – Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków,  https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28
  • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl
  • w wersji papierowej w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34 (pok. 220). Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, przed udaniem się do urzędu zwracamy się z prośbą  o telefon na numer 12 68 68 220  w celu umówienia się na wizytę.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. w następujący sposób:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gupkrakow.pl  
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków (liczy się data wpływu do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 r.)
  • dostarczyć osobiście do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

Rozbudowa ul. Do Fortu

Do Zarządu Dróg Miasta Krakowa wpływają głosy mieszkańców, które wskazują na to, że część z nich jest przeciwna realizacji rozbudowy ul. Do Fortu w formule, jaka została zapisana w Budżecie Miasta Krakowa. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zadania podjęta została też uchwała Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Obecnie trwa pozyskiwanie decyzji ZRID (zezwalającej na realizację inwestycji drogowej) dla zadania: “Rozbudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego”. Pojawiają się jednak wnioski mieszkańców dotyczące ograniczenia zakresu inwestycji jedynie do wykonania przebudowy lub remontu ulicy wraz z wprowadzeniem na niej ruchu jednokierunkowego.

Na tym etapie realizacji zadania wnioski mieszkańców nie mogą zostać uwzględnione, ponieważ wymagałyby ponownego opracowania projektu w zakresie przebudowy lub remontu, a nie jak obecnie – rozbudowy ul. Do Fortu, która uzyskała wszystkie wymagane opinie wraz z pozytywną opinią Rady i Zarządu Dzielnicy XV w podjętej w 2018 roku uchwale. W związku z powyższym Zarząd Dróg Miasta Krakowa może odstąpić od dalszej realizacji tego zadania budżetowego dotyczącego rozbudowy ul. Do Fortu i podjąć starania o wykonanie jedynie remontu ulicy – zgodnie z napływającymi sugestiami.

Zwracamy się zatem z prośbą do mieszkańców zainteresowanych tym zadaniem o wyrażenie opinii odnośnie jego przyszłości. Opinie można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://inwestycje.krakow.pl/investment/41, gdzie po kliknięciu przycisku “Zgłoś uwagi do inwestycji” można zostawić swoją opinię. Zachęcamy do wypowiedzenia się w terminie do 26 listopada 2021 roku.

Zebrane opinie zostaną przedstawione między innymi radnym Dzielnicy XV Mistrzejowice podczas dyskusji o przyszłości zdania.

Informacje na stronach ZDMK: https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/ul-do-fortu-remont-czy-rozbudowa/

 

Zachęcamy do udziału!

Podziel się opowieściami z Mistrzejowic w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich

Sensacja – w dniu Otwartych Drzwi podziel się z nami swoimi mistrzejowickimi opowieściami! Chcemy zobaczyć tutejsze osiedla oczami ich mieszkańców!
To też w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich inaugurujemy „Wolną Mistrzejowicką Ścianę”. Przez cały czas prezentowania wystawy „Osiedleni. Mistrzejowice” na ekspozycji będzie specjalna biała ściana, na której zwiedzający będą mogli umieszczać: zdjęcia, przemyślenia, wiersze, prozę, rysunki i obserwacje dotyczące dzielnicy.
Traktujcie nasze wezwanie całkowicie dowolnie. Każdy może przyjść i dołożyć swoją „cegiełkę” do obrazu dzielnicy.
W niedzielę 14 listopada o 11.30 zaczynamy, a będą nam w tym towarzyszyć tak znane w Nowej Hucie (i oczywiście związane z Mistrzejowicami) osoby jak Jarosław Klaś, Jerzy Kujawski „Szpinak” czy Krzysztof Ridan.
Zapraszamy do Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E1).

Zajęcia wokalno – instrumentalne „GITARA i ŚPIEW”

Od tego roku szkolnego w budynku Rady Dzielnicy XV odbywają się zajęcia pn. „Gitara i śpiew” – prowadzone przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Zainteresowane dzieci oraz młodzież (w wieku 8-19 lat) zachęcamy do zapisów. Lekcje odbywają się w środy w godz. 17:00-20:00.

Zajęcia łączą śpiew z grą na gitarze techniką akordową. To także nauka śpiewu, prawidłowej emisji głosu i dykcji oraz sztuki akompaniamentu. W repertuarze: rock (w języku polskim i angielskim), piosenka turystyczna i harcerska, szanty, poezja śpiewana. Zajęcia rozwijają talent muzyczny uczestników oraz przygotowują do wstępów przed publicznością.

Dodatkowe informacje i zapisy:
Grzegorz Szydłak, E: gszydlak@cmjordan.krakow.pl, T: 504 555 233

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków
e-mail: sekretariat@cmjordan.krakow.pl
centrala: 12 430 00 15
sekretariat: 12 422 44 42
www.cmjordan.krakow.pl

Mała historia sztuki – warsztaty dla dzieci

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury Norwida zaprasza na kreatywne warsztaty dla dzieci 6-9 lat  „Mała historia sztuki”.

„Mała historia sztuki” to cykl dla najmłodszych poświęcony historii i pokrewnym dziedzinom sztuki. Forma kreatywnych warsztatów łączy w sobie elementy dyskusji, literackie, sensoryczne oraz plastyczne. W trakcie spotkań będziemy m.in. wspólnie zastanawiać się nad tym, czym zajmuje się historia sztuki, poznawać instytucje i zawody związane ze światem sztuki, a także odkrywać barwne sylwetki artystów i techniki, jakimi się posługiwali.
Prowadzenie: Barbara Tkacz – animatorka kultury, absolwentka Wydziału Polonistyki UJ, studentka sztuki współczesnej.
Zajęcia odbywać się będą w środy o godz. 17:00.
Zapisy: b.tkacz@kuznia.edu.pl, tel. 12 648 08 86.
Wstęp:30 zł/ mies.
Zapraszamy do zapisów!

Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Rozwoju Edukacji Obywatelskiej w Krakowie na lata 2022-2025.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jednostka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Termin konsultacji: od 8 do 29 października 2021 roku.
W ramach konsultacji mieszkańcy mają możliwość :
 wypełnić ankietę internetową
 wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych online, które odbędą się na platformie Zoom:
– 14 października w godzinach: 17.00 -19.00. Temat: Edukacja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
– 21 października w godzinach 17.00 -19.00. Temat: Aktywność obywatelska na rzecz budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego
 wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym stacjonarnym:
– 28 października w godzinach 17.00 -19.00.
Temat: Spotkanie podsumowujące wraz z możliwością składania uwag.
Termin rejestracji na spotkanie stacjonarne upływa z dniem 22 października.
Miejsce spotkania zostanie podane po zakończeniu rejestracji.
 dodać argument w dyskusji na mapach argumentacji
Dodatkowo wnioski/uwagi lub propozycje można przekazać wysyłając je w formie e-maila na
adres: konsultacje@um.krakow.pl.

Link do ankiety, rejestracja na spotkania oraz link do dyskusji na mapach argumentacji znajdują się na miejskiej stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w Gminie Miejskiej Kraków: www.obywatelski.krakow.pl

Przystanek Mistrzejowice

Kolejna odsłona Przystanku Mistrzejowice!

Wszystkich fanów muzyki zapraszamy w najbliższą sobotę 16 października od godz. 16:00 do MDK im. Andrzeja Bursy.
WSTĘP BEZPŁATNY!

XXXVI sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

Najbliższa sesja Rady Dzielnicy odbędzie się 21 października (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie Rady przy ul. Miśnieńskiej 58.
Zainteresowanym przedstawiamy porządek obrad oraz projekty uchwał 📝

Pożegnanie Lata – fotorelacja

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Pożegnaniu Lata organizowanym na terenie naszej dzielnicy.
Dziś pogoda już jesienna, zachęcamy zatem do powrotu wspomnieniami do tego wydarzenia i obejrzenia fotorelacji 🙂
https://photos.app.goo.gl/H1s4YkX1UoP93hdU9

Back to top