Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

Wróć z POWERem – Nowy Start w Małopolsce

Jeśli niedawno wróciłeś z zagranicy i nie masz pomysłu co dalej – do WUP!

Spotkaj się w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków lub skorzystaj z usług zdalnych.

Oferowane są bezpłatne usługi:
– Doradcy zawodowego, który pomoże Ci poznać swoje mocne strony i zaplanować najlepszą ścieżkę
rozwoju oraz wskaże kierunki, w których warto się rozwijać.
– Konsultanta, który pomoże znaleźć środki finansowe na interesujące cię szkolenia, kursy, a także
dotacje lub niskooprocentowane pożyczki na otwarcie własnej działalności gospodarczej.
– Dodatkowo osoby do 29 r.ż. mogą skorzystać z doradztwa prawnego, podatkowego i
psychologicznego, tłumaczeń przysięgłych dokumentów obcojęzycznych oraz sesji mastermind.

Natomiast osoby po 30 r.ż. mogą otrzymać bony szkoleniowe w ramach innych projektów
realizowanych przez WUP w Krakowie pn. Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa (wymagany
wkład własny 15 %).

Zadzwoń 12 619 84 40, 504 121 480 lub napisz powroty@wup-krakow.pl.

Szczegóły:

Informacja o projektach

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
 • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Kim jest osoba pracująca? Jeżeli:

 • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
 • jesteś rolnikiem,

To jesteś osobą pracującą.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

 • W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .
 • W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku

 1. Umówić się z doradcą zawodowym przez https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
 2. Na spotkaniu z doradcą (aktualnie realizowanym głównie zdalnie – przez Internet) porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Usługa ta pozwala odkryć, nazwać i uporządkować, dotychczasowe doświadczenie i umiejętności oraz posiadane zaświadczenia i certyfikaty przez uczestnika projektu. W efekcie prowadzonego Bilansu poznaje swoje możliwości, potencjał , kompetencje i przygotowuje wspólnie z doradca portfolio oraz indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego.
 3. Zamówić bony –na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony
 4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów oraz Zapłacić za bony oraz zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Gdzie można otrzymać dodatkowe informacje?  

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl

Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Katarzyna Lis  – WUP Kraków, tel. 727797967, email: katarzyna.lis@wup-krakow.pl.

Konsultacje społeczne dotyczące Zagospodarowania Bulwarów Wiślanych w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania Bulwarów Wiślanych w Krakowie.
Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 9 luty – 12 marca 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:
1. Spotkanie on-line dla mieszkańców w dniu 9 lutego 2021 roku o godzinie 18.00. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 8 lutego 2021 roku do godziny 12.00. zgłosić chęć uczestnictwa poprzez stronę https://app.evenea.pl/event/bulwarywislane/
2. Dyżur telefoniczny eksperta w dniu 16 lutego 2021 roku w godzinach 12.00.-15.00. pod numerem telefonu 12 201 02 74.
3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych. Wypełniony i podpisany osobiście formularz w dniach 9 lutego – 2 marca 2021 roku można:
– przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
– wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: „Konsultacje – Bulwary Wiślane”
– przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Bulwary Wiślane”.

Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronie internetowej: www.obywatelski.krakow.pl

Nowa Huta dziś! Zgłoś propozycję zadania w ramach 5. edycji programu

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 182/2021 z dn. 26.01.2021 Zarząd Dróg Miasta Krakowa przystępuje do realizacji tegorocznej edycji programu „Nowa Huta dziś!”.

Cztery edycje programu „Nowa Huta dziś!” są za nami, przed nami piąta. W ramach projektu wydano już 8 mln zł (w latach 2017-2020). W tym roku po raz kolejny na program zarezerwowano kwotę 2 mln zł.

Program „Nowa Huta dziś!” skierowany jest do mieszkańców nowohuckich dzielnic – Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich, Nowej Huty. Jego celem jest poprawa infrastruktury tego obszaru. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni reprezentujący te dzielnice.

Zgłoszenia będą zbierane do 31 marca, a następnie zostaną poddane weryfikacji. Ostateczna lista zadań zostanie przygotowana do 10 maja. Prace będą realizowane do połowy grudnia 2021 roku.

Formularz do zgłaszania propozycji znajduje się pod adresem: https://zdmk.typeform.com/to/Krg69WkW

Krzyk Ziemi – nabór zespołów szkolnych do programu edukacyjnego

Zapraszamy na spotkanie online o tematyce ekologicznej! Spotkanie odbędzie się online 28 stycznia, nabór zespołów szkolnych do programu edukacyjnego trwa do 24 stycznia.

Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie: GLOBALNE PROBLEMY NASZEJ PLANETY. JAKIE JEST ICH ZNACZENIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W POLSCE?

28 stycznia 2021 r., godz. 11:00
Online: Facebook

Inauguracyjny wykład, programu edukacyjnego pn.: „Krzyk Ziemi!  Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie”, dr. hab. inż. Mariusza Czopa pt.: „Globalne problemy naszej planety. Jakie jest ich znaczenie dla społeczności lokalnych w Polsce?”.
dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH – specjalista z zakresu hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony wód oraz inżynierii środowiska, w tym w szczególności w tematyce modelowania, przenoszenia i transformacji zanieczyszczeń w środowisku. Autor lub współautor około 120 publikacji naukowych, około 350 opracowań naukowo-badawczych oraz badawczo-rozwojowych dla przemysłu, w tym głównie dla zakładów górniczych i energetycznych oraz zakładów wodociągowych, a także jednostek samorządowych. Popularyzator tematów związanych z ochroną środowiska i gospodarką, uczestnik licznych audycji radiowych i telewizyjnych, pomysłodawca i realizator społecznych kampanii
informacyjnych.

Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie – to program edukacyjny dla młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat realizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w partnerstwie z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.  Program, z jednej strony będzie prezentował ekstremalne katastrofy ekologiczne mające miejsce w Polsce i na świecie, tłumaczył ich przyczyny i konsekwencje, formułował wnioski i opinie, ale przede wszystkim będzie poszukiwał działań i postaw, które w naszym najbliższym otoczeniu mogą zapoczątkować rozwiązywanie globalnych problemów ekologicznych. Jego głównym celem jest budowanie świadomych i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, uczenie działania zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Realizowany jest w nurcie edukacji globalnej, uczącej rozumienia i świadomego reagowania na ważne zjawiska o zasięgu globalnym. Składa się z wykładów tematycznych oraz konkursu na krótkometrażowy film w tematyce programu z przesłaniem
„do świata”.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 21, ekologia@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Krakowski Panel Klimatyczny – konsultacje społeczne

Fundacja Instytut Polityk Publicznych, operator Krakowskiego Panelu klimatycznego, we
współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i
Zdrowia UMK, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych które odbędą się w
ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Konsultacje potrwają w okresie od 4 stycznia do
29 stycznia 2021 r.

Przedmiot konsultacji:
1. Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć
wykorzystanie energii odnawialnej.
2. Kwestie organizacyjne dotyczące organizacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego
Cel konsultacji: wysłuchanie głosu mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie wspólnych działań w obszarze wyzwań
klimatycznych i działań Krakowa oraz zebranie uwag dotyczących samej organizacji panelu.
Konsultacje społeczne są prowadzone, zgodnie z uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w
związku z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert na realizację w
formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Krakowski Panel Klimatyczny”.
Formy konsultacji:
1. Formularze konsultacyjne: uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą
formularzy konsultacyjnych w terminie od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r. w
następujący sposób:
1. drogą elektroniczną: uzupełniony i przesłany formularz Microsoft Forms;
2. drogą elektroniczną: wypełniony formularz przesłany na adres e-mail:
ipp@ipp.expert. W tytule e-maila prosimy wpisać: „Krakowski Panel Klimatyczny –
konsultacje społeczne”;
3. pocztą tradycyjną: na adres Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza
Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, z dopiskiem: „Krakowski Panel Klimatyczny –
konsultacje społeczne”; obowiązuje data wpływu;
4. osobiście: do siedziby Fundacji Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego
18/5, 30-074 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.
5. przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Krakowski Panel Klimatyczny”.

– Formularz konsultacyjny dla Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa oraz dla grup
nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych osób prawnych dotyczący pkt.1
konsultacji:
https://tiny.pl/7vz9b
– Formularz konsultacyjny dla Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa oraz dla grup
nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych osób prawnych dotyczący pkt.2
konsultacji:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VM9-
9hyoNSlAt6J7N8F1fyVUNU0xNUlMWVlMOVJIMVRWOUpTTFRPRDIzSC4u

2. Spotkania informacyjno-warsztatowe (prowadzone w trybie zdalnym):
a. spotkanie 1 (informacyjno-warsztatowe): Rozumienie i mapowanie wyzwań
klimatycznych, 18 stycznia 2021 r., godz. 17:30-20:00.
b. spotkanie 2 (warsztatowe): Transformacja klimatyczna Krakowa –
zdefiniowanie strategii i działań, 21 stycznia 2021 r.; godz. 17:30-20:00.
c. spotkanie 3 (warsztatowo-dyskusyjne): Dyskusja nad strategią interwencji,
projektami i działaniami, 28 stycznia 2021 r.; godz. 17:30-20:00.

Aby wziąć udział w spotkaniu lub spotkaniach, należy do dnia 17 stycznia przekazać chęć
udziału w formie elektronicznej na adres: ipp@ipp.expert bądź telefonicznie pod nr telefonu
+48 793 762 000 bądź poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego
dostępnego od 8 stycznia 2021 r. na stronie https://ipp.expert/krakowski-panel-klimatyczny/.
Zainteresowane udziałem osoby otrzymają potwierdzenie zapisu w przeciągu 1 dnia
roboczego.
3. Dyżury telefoniczne: pięć dyżurów eksperckich (2 godz. każdy) pod numerem telefonu
+48 793 762 000 w następujących terminach:
1. 16 stycznia (sobota): 10:00-12:00
2. 18 stycznia (poniedziałek): 17:00-19:00
3. 22 stycznia (piątek): 17:00-19:00
4. 23 stycznia (sobota): 10:00-12:00
5. 29 stycznia (piątek): 14:00-16:00

Obok oficjalnych konsultacji społecznych będą prowadzone także dodatkowe działania
konsultacyjno-włączające, w tym w zakresie kwestii organizacyjnych dotyczących samej
organizacji Panelu. Prosimy o śledzenie komunikatów w naszych kanałach komunikacyjnych.
Strona internetowa:

Krakowski Panel Klimatyczny: konsultacje społeczne


Facebook:
https://www.facebook.com/InstytutPolitykPublicznych

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych w ramach
Krakowskiego Panelu Klimatycznego.
Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Ferie 2021 z Krakowską Kartą Rodzinną

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych, legitymujących się ważną Krakowską Kartą Rodzinną, do skorzystania w czasie ferii – od 4 do 15 stycznia 2021 r. – z atrakcji przygotowanych przez Gminę Miejską Kraków i Partnerów Programu KKR 3+. Trwająca pandemia uniemożliwiła organizację niektórych planowanych wydarzeń.

Miejsca, w których realizowana jest akcja „Zima z Krakowską Kartą Rodzinną”:

1. Zima z KKR i Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny.

2. Zima z KKR i Muzeum Inżynierii Miejskiej.

3. Rodzinna gra spacerowa „Detektyw Zagadka w poszukiwaniu gagatka” 

4. Rodzinna gra spacerowa “Tajemniczy jeleń i inne sekrety podgórskiej architektury”.

 

Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej

Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultacje z terapeutą w jednym z czterech stacjonarnych punktów pomocy. Możliwe są również konsultacje w formie online. Każdy z punktów działa dwa razy w tygodniu po pięć godzin dziennie.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z bezpłatnej pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, którzy znaleźli się w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku przedłużającej się pandemii COVID-19.

Pomoc kierowana jest głównie do osób, które:

 • doświadczają przemocy w rodzinie,
 • są uwikłane w konflikty rodzinne,
 • zmagają się z uzależnieniami,
 • doświadczają izolacji, np. młodzież, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne
 • przeżywają trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego, wynikającą z izolacji (np. brak uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna).

Celem przedmiotowej pomocy jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.

Zapisy na konsultacje

Zapisu można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej, na Facebooku lub telefonicznie: 572 882 200 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00).

Adresy punktów pomocy psychologicznej

 • ul. Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza
 • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
 • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Back to top