Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

9. Festiwal „Zaklęte w dyni”

Serdecznie zapraszamy na IX Festiwal Zaklęte w Dyni, który odbędzie się 12 września (niedziela)  w godz.14.00-16.00 w Alei Róż.

W programie tegorocznego festiwalu znajdą się różnorodne pokazy i animacje ruchowe. Wydarzenie rozpocznie się od dyniowych zabaw prowadzonych przez instruktorów Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, m.in. gigantycznej dyniowej krzyżówki, czy gry w dyniówkę. Na przybyłych gości czekać będą fascynujące eksperymenty chemiczne z wykorzystaniem dyń w wykonaniu Dr. WOW, a Iluzjonista Marek Lorek wprowadzi wszystkich przybyłych w dyniowy świat magii.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli także niepowtarzalną okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Ośrodka Kultury na nowy rok szkolny.

Podczas wydarzenia nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Dynia pełna energii”. Konkurs cieszy się wielkim powodzeniem wśród nowohucian. Ich fantazja i kreatywność w tworzeniu kompozycji – figur i postaci z dyni zadziwia za każdym razem jurorów i gości Festiwalu. W tym roku, inaczej niż w poprzednich latach, w miejsce prezentacji prac w Alei Róż utworzymy galerię internetową ze zdjęciami przysłanymi do nas przez uczestników i uczestniczki konkursu.

Wydarzenie odbędzie się w ramach aktualnego reżimu sanitarnego ustalonego na czas epidemii COVID-19.

Festiwal w całości finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Partnerem Festiwalu jest Firma PRYMAT Sp. z o.o.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Głos. Tygodnik Nowohucki i Dwutygodnik KRAKÓW.PL.

Zagospodarowanie Fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania terenu Fortu nr 48„Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego, znajdującego się przy osiedlu Złotego Wieku w Krakowie.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Budynków Komunalnych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni Fortu 48 „Batowice”, parku oraz form aktywności w jego bezpośrednim otoczeniu.

Fort nr 48 „Batowice” znajduje się w centrum parku przy osiedlu Złotego Wieku, w dzielnicy XV – Mistrzejowice. Obecnie jest nieużytkowany, a dostęp do większości obiektów kubaturowych został zamknięty. Sama budowla nie jest w złym stanie, ale wymaga remontu, zachowały się niektóre historyczne elementy, takie jak drzwi, forteczna stolarka czy części strzelnic. Dużym deformacjom zostały poddane natomiast fortyfikacje ziemne, jednakże wciąż są one czytelne w terenie.

Pochodzące z XIX wieku fortyfikacje z czasem stały się enklawą przyrody i bioróżnorodności. Na terenie Fortu wraz z jego otoczeniem rosną liczne drzewa, krzewy, pnącza oraz trawy, które stanowią miejsce bytowania mniejszych ssaków np. nietoperzy, wiewiórek, jeży, licznych ptaków oraz płazów czy owadów. Jednakże drzewa rosnące na Forcie stanowią głównie sukcesję zieleni fortecznej na wałach ziemnych, zdarzają się przypadki wnikania przez nie w zabytkową substancję i uszkadzania murów. Drzewa te nie są głęboko ukorzenione, mogą ulegać wykrotom lub zamierać.

Należy mieć świadomość, że zagospodarowanie zabudowań fortecznych wiązać się będzie z ich remontem i konieczne może się okazać usunięcie niektórych porastających je drzew.

W związku z wpisaniem Fortu „Batowice” wraz z otoczeniem do rejestru zabytków, realizacja zaproponowanych w wyniku konsultacji rozwiązań, będzie uzależniona od uzyskania akceptacji ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przyjęte rozwiązania, będą bowiem musiały spełniać wymagania ustawy o ochronie zabytków.

 

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 6 września – 1 października 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

 1. Spacer badawczy po terenie Fortu w dniu 11 września o godzinie 11.00. (rozpoczęcie pod Klubem „Kuźnia” – osiedle Złotego Wieku 14
 2. Warsztaty planowania partycypacyjnego w dniu 25 września o godzinie 11.00 w Klubie „Kuźnia” – osiedle Złotego Wieku 14

UWAGA! Ze względu na obostrzenia epidemiczne na udział w warsztacie partycypacyjnym wymagana jest REJESTRACJA – zgłoszenie zawierające imię i nazwisko należy przesłać do 23 września 2021 r. na adres email: konsultacje@um.krakow.pl

3. Możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej w dniach 6-20 września 2021 r. Link do ankiety znajduję się TUTAJ.

W formie papierowej ankietę wypełnić można także:

 • w siedzibie Rady Dzielnicy XV przy ul. Miśnieńskiej 58,
 • w Klubie Kuźnia na os. Złotego Wieku 14,
 • w siedzibie PAL “Mistrzejowice” przy ul. Kuczkowskiego 3/2U

Wszystkie szczegóły: Zagospodarowanie Fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego – konsultacje społeczne – Obywatelski Kraków

 

Drugi etap konsultacji dla linii tramwajowej do Mistrzejowic

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu informują o przystąpieniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących „Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Konsultacje rozpoczną się 16 sierpnia, a zakończą 10 września br. Pierwszy etap odbył w się w 2015 r.

W pierwszym etapie konsultacji, które odbyły się w 2015 roku – 63 proc. mieszkańców opowiedziało się za realizacją inwestycji. Wówczas ostatecznie zdecydowano się na wybór ok. 4,5-kilometrowej trasy, biegnącej niemal na całej długości wzdłuż istniejących ulic, przecinającej trzy istotne dla systemu komunikacyjnego Krakowa ronda i wpinającej się w istniejące torowisko do Nowej Huty na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II.

W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami projektowymi. Celem konsultacji jest zaprezentowanie uzgodnionych rozwiązań projektowych i ustalenie w jaki sposób mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzonej analizie oraz w miarę posiadanych możliwości, zostaną one uwzględnione w projekcie, tak aby zabezpieczyć interesy zarówno mieszkańców, jak i Gminy Miejskiej Kraków. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

 • 9 sierpnia 2021 – zapowiedź konsultacji społecznych,
 • 16 sierpnia 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
 • 10 września 2021 – zakończenie konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

 1. 16 sierpnia – 6 września– ankieta online służąca zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy dostępna tutaj: https://forms.office.com/r/Tun5wkygx3
 2. Moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów, których celem jest zaprezentowanie gotowych rozwiązań projektowych dla budowy Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zebranie uwag dotyczących dostosowania go do potrzeb mieszkańców
 • 7 września 2021, godz. 17:00-19:00– spotkanie online (Uwaga! Link umożliwiający udział w spotkaniu zostanie udostępniony publicznie z odpowiednim wyprzedzeniem)
 • 9 września 2021, godz. 17:00-19:00, Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Sadzawki 1 – spotkanie stacjonarne (Uwaga! Ze względu na obostrzenia epidemiczne, w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 50 osób. Rejestracja na spotkanie będzie możliwaod 8 września od godz. 8:00 do 9 września do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. W wyznaczonym terminie wystarczy wysłać zgłoszenie e-mail zawierające imię i nazwisko uczestnika na adres info@tramwajdomistrzejowic.pl. Rejestracja będzie potwierdzona w wiadomości zwrotnej).

 1. Telefoniczne dyżury ekspertów pod numerem tel. 12 616 72 55
 • 8 września 2021, godz. 15:00-17:00
 • 10 września 2021, godz. 10:00-12:00

Bieżące informacje o inwestycji oraz o konsultacjach pojawią się na stronach www.tramwajdomistrzejowic.plwww.zdmk.krakow.plwww.razemwdialogu.pl oraz www.inwestycje.krakow.pl.

Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców od drugiej połowy czerwca br. jest infolinia, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem tel. 722 22 00 88.

Nabór do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór pełnoletnich uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi do skorzystania z usługi całodobowej, 14-dniowej opieki wytchnieniowej, w terminie od 01.07.2021- 12.12.2021 w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 10.06.2021 do momentu wyczerpania wolnych miejsc
Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, 30-663 Kraków, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dodatkowe informacje dotyczące udziału w turnusie pod numerem tel. 12 44 67 500 lub 539 974 003 od poniedziałki do piątku w godz. od 7.25 do 15.00.

 1. Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1) oraz formularz zgłoszenia do Programu (zał. nr 2) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
 2. Opcjonalnie do zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 2) – karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej Skali FMI nie jest obowiązkowa przy składaniu zgłoszenia do udziału w Programie, jednak przy dużej liczbie chętnych dokument ten będzie brany pod uwagę.
 3. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, w ramach którego realizowany będzie turnus, znajduje się w zał. nr 4.
 4. Gmina Miejska Kraków informuje, iż w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 do udziału w turnusie może zostać zakwalifikowanych 105 osób spełniających kryteria uczestnictwa w Programie.
 5. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w opiece wytchnieniowej, będą zobowiązane do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub wykazania się pełnym zaszczepieniem przeciwko COVID-19. Informacje dot. szczegółów zostaną przekazane wyłonionym uczestnikom.
 6. Opieka wytchnieniowa zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony osobistej.
 7. Dodatkowych informacji dot. realizacji Programu udziela Urząd Miasta Krakowa, Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami tel. (12) 616 50 76
 8. Realizator opieki wytchnieniowej nawiąże kontakt ze wszystkimi osobami, które zgłoszą się do udziału w turnusie opieki wytchnieniowej i przekaże informację o wynikach naboru.
 9. W określonych przypadkach związanych z indywidualnymi potrzebami opiekunów osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udziału w Programie, możliwa jest realizacja poszczególnych turnusów, krótszych niż 14 dni.

Potrzebne załączniki do zgłoszenia znajdują się pod linkiem: Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej – Kraków Bez Barier (www.krakow.pl)

Wystawa RAPTULARZ

By obyczajom starym zadość uczynić wszem i wobec ogłaszamy, że wielce jesteśmy radzi, iż pierwsze stronice naszego Raptularza zostały wypełnione. By tę okoliczność uczcić i wspólną radość wzmocnić, na wernisażowe biesiadowanie zapraszamy całą gawiedź i szlachectwo. Podejmą nas przewielebni i zacni cystersi mogilscy 16 lipca, Roku Pańskiego 2021. Rozpoczniemy uroczystość przed zachodem słońca o 19.00 godzinie, by ciału letnią kanikułą
chętnemu i duchowi mdłemu zrobić uciechę.

RAPTULARZ, CZYLI SPRAW PRZEDNOWOHUCKICH OPISANIE koncentruje się wokół dziesięciu mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Wokół tych dat powstaną segmenty narracyjne wystawy. Znajdą się w nich wyczerpujące opisy, ikonografia historyczna i współczesna oraz QR kody kierujące do dziesięciu dokumentacyjnych rejestracji audio-wideo. Nagrania te stanowić będą pogłębienie przekazu z wystawy o m.in.: wywiady ze świadkami historii, kustoszami miejsc pamięci, rejestracje fragmentów życia codziennego wspólnoty odwołujące się do dawnych obyczajów. Ekspozycja będzie prezentowana w krużgankach zewnętrznych Opactwa Cystersów w Mogile.
Wystawa posłuży do stworzenia narzędzi animacyjno-edukacyjnych stymulujących społeczność lokalną do aktywności w zakresie historii i kultury, takich jak: wycieczki historyczne, dokumentacyjne rejestracje audio-video, katalog wystawy, mobilne lekcje historyczne dla przedszkoli i klas 0-III.

Dodatkowo w ramach projektu odbędą się liczne spacery i wycieczki historyczne.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na spacery obowiązują zapisy przez formularz dostępny na: www.nhlab.okn.edu.pl .

Harmonogram wydarzeń:
 16 lipca, godz. 19:00 – Wernisaż wystawy „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich
opisanie”. Krużganki Opactwa Cystersów w Mogile.

Program wydarzeń, towarzyszących wystawie „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie”:

 17 lipca, godz. 11:00-12:30 – Zwiedzanie Opactwa Cystersów w Mogile, bazyliki pw. Krzyża
św. Uczestnicy zobaczą m.in. gotycką część opactwa z renesansowymi freskami Stanisława
Samostrzelnika, kapitularz oraz refektarz. Prowadzenie o. Maciej Majdak OCist.
 18 lipca, godz. 15:00-16:30 – Zwiedzanie XV-wiecznego kościoła św. Bartłomieja, perły
gotyckiej architektury drewnianej. Budowniczym świątyni był Maciej Mączka – krakowski
snycerz, którego sygnatura widnieje na bogato zdobionym dekoracją roślinną, ostrołukowym,
gotyckim portalu z 1466 roku. Prowadzenie: Jolanta Pawnik.
 24 lipca, godz. 15:00-16:30 – Spacer historyczny po Czyżynach. Uczestnicy zobaczą ślady
dawnej wsi, kościół pw. Tadeusza Judy oraz teren, gdzie sięgało lotnisko Rakowice-Czyżyny.
Prowadzenie: Maciej Miezian.

 15 sierpnia, godz. 10:00-11:30 – Spacer historyczny po Pleszowie. W programie: zwiedzanie
kościoła, małej architektury, założenia parkowo-pałacowego oraz kapliczek. Podczas spaceru
omówione zostaną tradycje pobytu Tadeusza Kościuszki w Pleszowie w 1794. Prowadzenie:
Piotr Kapusta.
 21 sierpnia, godz. 11:00-12:30 – Spacer historyczny po Branicach. Uczestnicy zwiedzą
renesansowy dwór, obecnie zwany lamusem, ekspozycję archeologiczną oraz tereny
dawnego klucza Rusiecko-Branickiego. Prowadzenie: Anna Kolasa.
 28 sierpnia, godz. 15:00-16:30 – Spacer historyczny po Krzesławicach. Zwiedzanie dworku
Jana Matejki, młyna oraz kościoła. Prowadzenie: Maciej Miezian.

 4 września – Spacer historyczny po Łuczanowicach. Zwiedzanie założenia parkowo-
pałacowego, śladów po dawnym, wiejskim układzie sakowym, kapliczek oraz cmentarza
ewangelickiego. Prowadzenie: Paweł Jakubiec.
 18 września, godz. 15:00-16:30 – Spacer wokół kopca Wandy pt. „Słowiańskie bóstwa i
rytuały na terenie Nowej Huty w czasach przedchrześcijańskich”. Prowadzenie: dr Renata
Leśniakiewicz.

 9 października – Spacer historyczny po Ruszczy i Wadowie. Zwiedzanie gotyckiego kościoła w
Ruszczy, spacer po terenie dawnej wsi, z informacjami historycznymi na temat rodziny
Popielów, założeń pałacowych w Ruszczy i Wadowie. Ponadto przejazd przez tunel w
Ruszczy.
 16 października – Spacer historyczny po Kościelnikach oraz Górce Kościelnickiej.
 31 października – finisaż wystawy połączony z oprowadzaniem po muzeum Opactwa
Cystersów w Mogile.

Kuratorka wystawy: dr Maria Wąchała-Skindzier.

Szczegółowe informacje odnośnie godzin i zapisów na: https://www.facebook.com/NHlabOKN oraz
www.nhlab.okn.edu.pl .

Partner: Opactwo oo. Cystersów w Mogile.
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm
Jutra”.

Patroni medialni: Narodowy Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl), Radio Kraków, TVP3 Kraków,
Kulturatka.pl, Kalendarz Imprez Nowohuckich, Głos Seniora, Głos Tygodnik Nowohucki, Rodzinny
Kraków oraz Dwutygodnik Miejski Kraków.pl.

 

WAKACYJNA AKCJA SPISOWA

W związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. zapraszamy mieszkańców Krakowa do skorzystania z pomocy urzędników na stanowiskach do samospisu i wykonania obowiązku spisowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Krakowa, organizujemy wakacyjną akcję spisową, która umożliwi spisanie się w urzędzie, korzystając z pomocy urzędników, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty. Do Państwa dyspozycji będą czekały 3 stanowiska spisowe, przy których urzędnicy będą świadczyć pomoc w uzupełnieniu formularza spisowego.

W lipcu zapraszamy do skorzystania ze stanowisk spisowych według następującego harmonogramu:

 • 10 lipca – ul. Wielicka 28a
 • 17 lipca – al. Powstania Warszawskiego 10
 • 24 lipca – os. Zgody 2

Stanowiska będą czynne w godzinach od 8.00 do 15.00. Nie ma konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

Z uwagi na obowiązujące wymogi sanitarne, klient przebywający w budynku Urzędu Miasta Krakowa obowiązany jest zasłaniać usta i nos, a przed wejściem poddać się automatycznemu pomiarowi temperatury. Obowiązuje także limit osób przebywających na sali obsługi klientów, który wynosi 1 osobę na 1 stanowisko obsługi. Prosimy o wyrozumiałość. W przypadku dużego zainteresowania i braku możliwości skorzystania ze stanowiska spisowego w wyznaczonych godzinach, będzie możliwość pozostawienia danych kontaktowych i umówienia się na termin wizyty w dni robocze lub spisania przez telefon przez rachmistrza spisowego.

Przypominamy! Każdego dnia roboczego stanowiska do samospisu uruchomione zostały w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, tj. przy al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielickiej 28a oraz na os. Zgody 2. Do skorzystania ze stanowiska konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie pod nr 12 616 93 20.

Zachęcamy także do skorzystania z bezpiecznej i szybkiej formy realizacji obowiązku spisowego poprzez formularz dostępny na stronie spis.gov.pl (nie jest wymagany profil zaufany) lub telefonicznie na infolinii spisowej pod nr telefonu 22 279 99 99.

Aktualizacja harmonogramu LATO NA SPORTOWO

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych na boiskach wielofunkcyjnych szkół: 85, 89, 126, 130  oraz codzienne zajęcia piłki nożnej od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:00 – 20:00 na boisku SP 89.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator akcji Leszek Tytko: 512 142 810.

Back to top