Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące Zagospodarowania Bulwarów Wiślanych w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania Bulwarów Wiślanych w Krakowie.
Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 9 luty – 12 marca 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:
1. Spotkanie on-line dla mieszkańców w dniu 9 lutego 2021 roku o godzinie 18.00. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 8 lutego 2021 roku do godziny 12.00. zgłosić chęć uczestnictwa poprzez stronę https://app.evenea.pl/event/bulwarywislane/
2. Dyżur telefoniczny eksperta w dniu 16 lutego 2021 roku w godzinach 12.00.-15.00. pod numerem telefonu 12 201 02 74.
3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych. Wypełniony i podpisany osobiście formularz w dniach 9 lutego – 2 marca 2021 roku można:
– przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
– wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: „Konsultacje – Bulwary Wiślane”
– przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Bulwary Wiślane”.

Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronie internetowej: www.obywatelski.krakow.pl

Nowa Huta dziś! Zgłoś propozycję zadania w ramach 5. edycji programu

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 182/2021 z dn. 26.01.2021 Zarząd Dróg Miasta Krakowa przystępuje do realizacji tegorocznej edycji programu „Nowa Huta dziś!”.

Cztery edycje programu „Nowa Huta dziś!” są za nami, przed nami piąta. W ramach projektu wydano już 8 mln zł (w latach 2017-2020). W tym roku po raz kolejny na program zarezerwowano kwotę 2 mln zł.

Program „Nowa Huta dziś!” skierowany jest do mieszkańców nowohuckich dzielnic – Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich, Nowej Huty. Jego celem jest poprawa infrastruktury tego obszaru. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni reprezentujący te dzielnice.

Zgłoszenia będą zbierane do 31 marca, a następnie zostaną poddane weryfikacji. Ostateczna lista zadań zostanie przygotowana do 10 maja. Prace będą realizowane do połowy grudnia 2021 roku.

Formularz do zgłaszania propozycji znajduje się pod adresem: https://zdmk.typeform.com/to/Krg69WkW

Krzyk Ziemi – nabór zespołów szkolnych do programu edukacyjnego

Zapraszamy na spotkanie online o tematyce ekologicznej! Spotkanie odbędzie się online 28 stycznia, nabór zespołów szkolnych do programu edukacyjnego trwa do 24 stycznia.

Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie: GLOBALNE PROBLEMY NASZEJ PLANETY. JAKIE JEST ICH ZNACZENIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W POLSCE?

28 stycznia 2021 r., godz. 11:00
Online: Facebook

Inauguracyjny wykład, programu edukacyjnego pn.: „Krzyk Ziemi!  Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie”, dr. hab. inż. Mariusza Czopa pt.: „Globalne problemy naszej planety. Jakie jest ich znaczenie dla społeczności lokalnych w Polsce?”.
dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH – specjalista z zakresu hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony wód oraz inżynierii środowiska, w tym w szczególności w tematyce modelowania, przenoszenia i transformacji zanieczyszczeń w środowisku. Autor lub współautor około 120 publikacji naukowych, około 350 opracowań naukowo-badawczych oraz badawczo-rozwojowych dla przemysłu, w tym głównie dla zakładów górniczych i energetycznych oraz zakładów wodociągowych, a także jednostek samorządowych. Popularyzator tematów związanych z ochroną środowiska i gospodarką, uczestnik licznych audycji radiowych i telewizyjnych, pomysłodawca i realizator społecznych kampanii
informacyjnych.

Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie – to program edukacyjny dla młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat realizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w partnerstwie z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.  Program, z jednej strony będzie prezentował ekstremalne katastrofy ekologiczne mające miejsce w Polsce i na świecie, tłumaczył ich przyczyny i konsekwencje, formułował wnioski i opinie, ale przede wszystkim będzie poszukiwał działań i postaw, które w naszym najbliższym otoczeniu mogą zapoczątkować rozwiązywanie globalnych problemów ekologicznych. Jego głównym celem jest budowanie świadomych i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, uczenie działania zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Realizowany jest w nurcie edukacji globalnej, uczącej rozumienia i świadomego reagowania na ważne zjawiska o zasięgu globalnym. Składa się z wykładów tematycznych oraz konkursu na krótkometrażowy film w tematyce programu z przesłaniem
„do świata”.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 21, ekologia@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Krakowski Panel Klimatyczny – konsultacje społeczne

Fundacja Instytut Polityk Publicznych, operator Krakowskiego Panelu klimatycznego, we
współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i
Zdrowia UMK, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych które odbędą się w
ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Konsultacje potrwają w okresie od 4 stycznia do
29 stycznia 2021 r.

Przedmiot konsultacji:
1. Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć
wykorzystanie energii odnawialnej.
2. Kwestie organizacyjne dotyczące organizacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego
Cel konsultacji: wysłuchanie głosu mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie wspólnych działań w obszarze wyzwań
klimatycznych i działań Krakowa oraz zebranie uwag dotyczących samej organizacji panelu.
Konsultacje społeczne są prowadzone, zgodnie z uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w
związku z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert na realizację w
formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Krakowski Panel Klimatyczny”.
Formy konsultacji:
1. Formularze konsultacyjne: uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą
formularzy konsultacyjnych w terminie od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r. w
następujący sposób:
1. drogą elektroniczną: uzupełniony i przesłany formularz Microsoft Forms;
2. drogą elektroniczną: wypełniony formularz przesłany na adres e-mail:
ipp@ipp.expert. W tytule e-maila prosimy wpisać: „Krakowski Panel Klimatyczny –
konsultacje społeczne”;
3. pocztą tradycyjną: na adres Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza
Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, z dopiskiem: „Krakowski Panel Klimatyczny –
konsultacje społeczne”; obowiązuje data wpływu;
4. osobiście: do siedziby Fundacji Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego
18/5, 30-074 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.
5. przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Krakowski Panel Klimatyczny”.

– Formularz konsultacyjny dla Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa oraz dla grup
nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych osób prawnych dotyczący pkt.1
konsultacji:
https://tiny.pl/7vz9b
– Formularz konsultacyjny dla Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa oraz dla grup
nieformalnych, organizacji pozarządowych i innych osób prawnych dotyczący pkt.2
konsultacji:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VM9-
9hyoNSlAt6J7N8F1fyVUNU0xNUlMWVlMOVJIMVRWOUpTTFRPRDIzSC4u

2. Spotkania informacyjno-warsztatowe (prowadzone w trybie zdalnym):
a. spotkanie 1 (informacyjno-warsztatowe): Rozumienie i mapowanie wyzwań
klimatycznych, 18 stycznia 2021 r., godz. 17:30-20:00.
b. spotkanie 2 (warsztatowe): Transformacja klimatyczna Krakowa –
zdefiniowanie strategii i działań, 21 stycznia 2021 r.; godz. 17:30-20:00.
c. spotkanie 3 (warsztatowo-dyskusyjne): Dyskusja nad strategią interwencji,
projektami i działaniami, 28 stycznia 2021 r.; godz. 17:30-20:00.

Aby wziąć udział w spotkaniu lub spotkaniach, należy do dnia 17 stycznia przekazać chęć
udziału w formie elektronicznej na adres: ipp@ipp.expert bądź telefonicznie pod nr telefonu
+48 793 762 000 bądź poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego
dostępnego od 8 stycznia 2021 r. na stronie https://ipp.expert/krakowski-panel-klimatyczny/.
Zainteresowane udziałem osoby otrzymają potwierdzenie zapisu w przeciągu 1 dnia
roboczego.
3. Dyżury telefoniczne: pięć dyżurów eksperckich (2 godz. każdy) pod numerem telefonu
+48 793 762 000 w następujących terminach:
1. 16 stycznia (sobota): 10:00-12:00
2. 18 stycznia (poniedziałek): 17:00-19:00
3. 22 stycznia (piątek): 17:00-19:00
4. 23 stycznia (sobota): 10:00-12:00
5. 29 stycznia (piątek): 14:00-16:00

Obok oficjalnych konsultacji społecznych będą prowadzone także dodatkowe działania
konsultacyjno-włączające, w tym w zakresie kwestii organizacyjnych dotyczących samej
organizacji Panelu. Prosimy o śledzenie komunikatów w naszych kanałach komunikacyjnych.
Strona internetowa:

Krakowski Panel Klimatyczny: konsultacje społeczne


Facebook:
https://www.facebook.com/InstytutPolitykPublicznych

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych w ramach
Krakowskiego Panelu Klimatycznego.
Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Ferie 2021 z Krakowską Kartą Rodzinną

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych, legitymujących się ważną Krakowską Kartą Rodzinną, do skorzystania w czasie ferii – od 4 do 15 stycznia 2021 r. – z atrakcji przygotowanych przez Gminę Miejską Kraków i Partnerów Programu KKR 3+. Trwająca pandemia uniemożliwiła organizację niektórych planowanych wydarzeń.

Miejsca, w których realizowana jest akcja „Zima z Krakowską Kartą Rodzinną”:

1. Zima z KKR i Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny.

2. Zima z KKR i Muzeum Inżynierii Miejskiej.

3. Rodzinna gra spacerowa „Detektyw Zagadka w poszukiwaniu gagatka” 

4. Rodzinna gra spacerowa “Tajemniczy jeleń i inne sekrety podgórskiej architektury”.

 

Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej

Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultacje z terapeutą w jednym z czterech stacjonarnych punktów pomocy. Możliwe są również konsultacje w formie online. Każdy z punktów działa dwa razy w tygodniu po pięć godzin dziennie.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z bezpłatnej pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, którzy znaleźli się w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku przedłużającej się pandemii COVID-19.

Pomoc kierowana jest głównie do osób, które:

  • doświadczają przemocy w rodzinie,
  • są uwikłane w konflikty rodzinne,
  • zmagają się z uzależnieniami,
  • doświadczają izolacji, np. młodzież, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne
  • przeżywają trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego, wynikającą z izolacji (np. brak uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna).

Celem przedmiotowej pomocy jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.

Zapisy na konsultacje

Zapisu można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej, na Facebooku lub telefonicznie: 572 882 200 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00).

Adresy punktów pomocy psychologicznej

  • ul. Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza
  • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
  • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Informacja dla Seniorów

Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych:

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej udało nam się zrealizować wiele zadań. Na Początku roku odbyło się spotkanie Powitanie Nowego Roku, połączone z zabawą taneczną w przepięknym zajeździe Zielone Wzgórza. Tam również było spotkanie z okazji Dnia Matki. Należy również wymienić inne ważne uroczystości, a to powitanie i pożegnani Lata, wycieczka do Kazimierza Dolnego, sześciodniowy pobyt Seniorów w Rabce Zdroju, wczasy
w Łazach nad morzem. Dla poprawy zdrowia i utrzymania kondycji trzykrotnie byliśmy na basenach termalnych na Słowacji. Odbywały się przez sześć miesięcy ćwiczenia usprawniające, a trzy miesiące Nordic Walking pod kierownictwem fachowców.
Współpracujemy z Bankiem Żywności. Dla seniorów o niskich dochodach wydajemy żywność. W 2020 roku wydano ponad tonę żywności według limitu na każdą osobę.
Bolesne było dla nas najważniejsze święto Dzień Seniora, które nie mogło się odbyć z powodu pandemii, jak również nie będzie Spotkania Wigilijnego…

Dzięki hojności Rady Dzielnicy XV (grant Urzędu Miasta Krakowa), Seniorzy otrzymają paczki. Wszystkie spotkania, wycieczki, ćwiczenia mogły się odbywać dzięki wsparciu wielu Urzędów Miasta Krakowa, Marszałka, Wojewody, MOPS i innych Darczyńców, dlatego tą drogą pragniemy podziękować wszystkim Urzędom za wsparcie.
Zapraszamy wszystkich seniorów do Nas, mamy szeroki program i wiele ciekawych spotkań.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
wszystkim Seniorom przekazuje

Prezes Krakowskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Osób Niepełnosprawnych
Elżbieta Pyka
wraz z Zarządem

Informacja dla Seniorów

 

Centrum Aktywności Seniorów – Mistrzejowice

Centrum Aktywności Seniorów Mistrzejowice prowadzone przez Fundację Nowe Centrum mające swoją siedzibę na os. Piastów 41/6 A pomimo pandemii działa nadal. Co prawda zajęcia stacjonarne zostały zawieszone, ale osoby po 60 roku życia mogą skorzystać z zajęć online. Trzy razy w tygodniu dla seniorów prowadzona jest gimnastyka, można także uczestniczyć w kursie języka angielskiego od podstaw oraz ćwiczyć pamięć podczas cyklicznych treningów pamięci. 

W czasie normalnego funkcjonowania CAS oferował także gimnastykę na świeżym powietrzu, kurs obsługi smartfonów, warsztaty eko-artystyczne. Te zajęcia powrócą po zakończeniu pandemii.

Osoby chcące skorzystać z zajęć online – gimnastyki i kursu j. angielskiego – mogą kontaktować się telefonicznie pod nr 732994087 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 lub mailowo casmistrzejowice@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!

Back to top