Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dzielnica15.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dzielnica15.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 28.11.2017 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2021 r.

Strona dzielnica15.krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie dzielnica15.krakow.pl informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.
  • Zamieszczone na stronie dzielnica15.krakow.pl informacje publiczne w postaci załączników występują w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
  • Na stronie dzielnica15.krakow.pl nie ma formularza kontaktowego (jest adres mailowy i numer telefonu do siedziby) – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Radą Dzielnicy XV Mistrzejowice tel. 12 648 96 18, adres poczty elektronicznej rada@dzielnica15.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie dzielnica15.krakow.pl

Strona Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie posiada następujące ułatwienia:

  • mapa strony
  • tryb podwyższonego kontrastu
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Dostępność architektoniczna

Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice
ul. Miśnieńska 58/os. Tysiąclecia
31-612 Kraków

Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych

Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Back to top