Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji Budowy Północnej Obwodnicy Krakowa

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
Wojewoda Małopolski informuje, że 09 lipca 2020 r. wydał decyzję Nr 28/2020, znak: WIXI.7820.1.2.2020.HD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część II – odcinek od km 7+013,34 do km 14+130,11. Początek inwestycji w km 7+013,34. Koniec inwestycji w km 14+130,11.

Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie Kraków, w mieście Krakowie, w obrębie 0001 Nowa Huta, w obrębie 0026 Krowodrza, w obrębie 0027 Krowodrza, w obrębie 0028 Krowodrza, w obrębie 0029 Krowodrza, w obrębie 0043 Krowodrza, w obrębie 0022 Śródmieście, w powiecie krakowskim, w gminie Zielonki, w obrębie 0001 Batowice, w obrębie 0002 Bibice, w obrębie 0003 Bosutów, w obrębie 0005 Dziekanowice, w obrębie
0016 Węgrzce.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury. Ze względu na stan epidemii zaleca się kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl lub ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, telefonicznej 12 3921 655,
a także korespondencji tradycyjnej – adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. W takim przypadku należy powołać się na znak sprawy: WI-XI.7820.1.2.2020.HD.
Ponadto, informuje się, że na stronie BIP MUW w Krakowie zamieszczona jest treść decyzji Wojewody Małopolskiego oraz załącznik graficzny do decyzji, tj. mapy z proponowanym przebiegiem drogi.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: z art. 95 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 ze zm.) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 10

Back to top