Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
slide01 slide02 slide03 slide04
WYDARZENIA

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć


Studnie głębinowe

Informujemy mieszkańców, że radny Miasta Krakowa Andrzej Mazur zgłosił interpelację do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie studni głębinowych w Nowej Hucie.

Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi dotyczącej studni głębinowych na terenie Mistrzejowic:

     „W dniu 24 października 2008 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie a Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Krakowie, w którym ustalono zasady współpracy w ramach tzw. bieżącego utrzymania studni systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z ww. porozumieniem MPWiK SA Kraków prowadzi systematyczny (raz na kwartał) monitoring, jakości wody tylko w 14 niżej wymienionych, najlepiej rokujących obiektach:

Studnie artezyjskie:

7.  os. Piasta Kołodzieja 45 - „P-4”

8.  os. Bohaterów Września 40 - „P-3”

9.  os. Tysiąclecia 60 - „P-1”

10. os. Dywizjonu 303

     Pozostałe studnie eksploatowane w ramach systemu awaryjnego zaopatrzenia Krakowa w wodę charakteryzują się bardzo złą jakością wody zarówno pod względem fizykochemicznym jak i mikrobiologicznym, a zanieczyszczenia wody występują już od wielu lat i są nieodwracalne. W związku z powyższym studnie te zostały w sposób trwały oznakowane tabliczkami informującymi, że woda nie spełnia wymagań sanitarnych i nie nadaje się do spożycia przez ludzi, natomiast MPWiK SA Kraków utrzymuje te obiekty w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym pobór wody do innych celów, niezwiązanych z zaopatrzeniem ludności w wodę do spożycia.

     Dla ww. obiektów przeprowadzono badania jakości wody w dniu 22 marca br.,
w tym dla 3 studni „artezyjskich”, których dotyczy interpelacja Pana Radnego, tj. studni P1 - os. Tysiąclecia 61, studni P3 - os. Bohaterów Września 40 oraz studni na os. Dywizjonu 303. Studnia P4 „Piasta Kołodzieja” na os. Piastów 45 była nieczynna z powodu prac remontowych. Ostatnie badanie dla studni P4 zostało wykonane w dniu 12 listopada 2015 r.

     Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że jedynie w studni na
os. Dywizjonu 303 woda jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi (brak przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i niewielkie przekroczenia parametrów fizykochemicznych nieakceptowalny zapach i ponadnormatywna twardość ogólna), natomiast, jakość wody
 pozostałych 3 studniach nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417) ze względu na następujące przekroczenia:

studnia P1 - os. Tysiąclecia 61:                                  bakterie grupy coli, amoniak, siarczany
i nieakceptowalny zapach,

studnia P3 - os. - Bohaterów Września 40:     ogólna liczba mikroorganizmów, amoniak, siarczany i nieakceptowalny zapach,

studnia P4 - os. Piastów 45:                                       ogólna liczba mikroorganizmów, mętność, siarczany (badania z dnia 12 listopada 2015 r.).

     W związku z ww. porozumieniem zawartym pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie a Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Krakowie wyniki badań ww. obiektów przekazywane są do Inspekcji Sanitarnej (obecnie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie) i na tej podstawie wydawane są przez tę stację decyzje dotyczące przydatności lub braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, a informacje dotyczące jakości wody umieszczane są na ww. obiektach. Informacje te są jednak systematycznie usuwane i niszczone przez mieszkańców. Na stronie internetowej WSSE Kraków znajduje się informacja dotycząca ww. studni (http://wsse.krakow.pl/strona/index.php/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/113woda/254-alternatywne-zrodla-wody-do-spozycia). Nie ma żadnych przeszkód, aby aktualne wyniki badań przekazywane były jednocześnie do Rad i Zarządów Dzielnic XV i XVI.