Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Rozwoju Edukacji Obywatelskiej w Krakowie na lata 2022-2025.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jednostka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Termin konsultacji: od 8 do 29 października 2021 roku.
W ramach konsultacji mieszkańcy mają możliwość :
 wypełnić ankietę internetową
 wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych online, które odbędą się na platformie Zoom:
– 14 października w godzinach: 17.00 -19.00. Temat: Edukacja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
– 21 października w godzinach 17.00 -19.00. Temat: Aktywność obywatelska na rzecz budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego
 wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym stacjonarnym:
– 28 października w godzinach 17.00 -19.00.
Temat: Spotkanie podsumowujące wraz z możliwością składania uwag.
Termin rejestracji na spotkanie stacjonarne upływa z dniem 22 października.
Miejsce spotkania zostanie podane po zakończeniu rejestracji.
 dodać argument w dyskusji na mapach argumentacji
Dodatkowo wnioski/uwagi lub propozycje można przekazać wysyłając je w formie e-maila na
adres: konsultacje@um.krakow.pl.

Link do ankiety, rejestracja na spotkania oraz link do dyskusji na mapach argumentacji znajdują się na miejskiej stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w Gminie Miejskiej Kraków: www.obywatelski.krakow.pl

Back to top