Rada Dzielnicy XV - Kraków Mistrzejowice
Zarząd Rady Dzielnicy

 ZARZĄD RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE 


MAREK HOHENAUER 

 PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY

 

KONRAD MACIEJOWSKI

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY DZIELNICY


KRZYSZTOF BĄK

CZŁONEK ZARZĄDU RADY DZIELNICY

 

MACIEJ CIEŚLIK

CZŁONEK ZARZĄDU RADY DZIELNICY


ANNA TRZONIEC

CZŁONEK ZARZĄDU RADY DZIELNICY


 

      ZADANIA ZARZĄDU RADY DZIELNICY:

 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady
 • Wykonywanie lub nadawanie odpowiedniego biegu uchwałom Rady
 • Występowanie z wnioskami oraz wydawanie opinii w ramach upoważnienia Rady
 • Przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych wydatków Dzielnicy
 • Realizacja projektów planów rzeczowo-finansowych wydatków Dzielnicy
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących realizacji zadań priorytetowych i powierzonych
 • Gospodarowanie mieniem powierzonym Dzielnicy przez Urząd Miasta
 • Zapewnienie obiegu informacji między organami Dzielnicy i Miasta a mieszkańcami
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu
 • Umożliwienie pełnienia w siedzibie Rady i Zarządu dyżurów radnym Miasta wybranym z terenu Dzielnicy
 • Zasięganie opinii Komisji Rewizyjnej w przypadku zawierania z radnym umowy cywilno-prawnej.