Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MAREK HOHENAUER
 PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY

KONRAD MACIEJOWSKI
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY DZIELNICY

KRZYSZTOF BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU RADY DZIELNICY

MACIEJ CIEŚLIK
CZŁONEK ZARZĄDU RADY DZIELNICY

ANNA TRZONIEC
CZŁONEK ZARZĄDU RADY DZIELNICY

      ZADANIA ZARZĄDU RADY DZIELNICY:

 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady
 • Wykonywanie lub nadawanie odpowiedniego biegu uchwałom Rady
 • Występowanie z wnioskami oraz wydawanie opinii w ramach upoważnienia Rady
 • Przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych wydatków Dzielnicy
 • Realizacja projektów planów rzeczowo-finansowych wydatków Dzielnicy
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących realizacji zadań priorytetowych i powierzonych
 • Gospodarowanie mieniem powierzonym Dzielnicy przez Urząd Miasta
 • Zapewnienie obiegu informacji między organami Dzielnicy i Miasta a mieszkańcami
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu
 • Umożliwienie pełnienia w siedzibie Rady i Zarządu dyżurów radnym Miasta wybranym z terenu Dzielnicy
 • Zasięganie opinii Komisji Rewizyjnej w przypadku zawierania z radnym umowy cywilno-prawnej.
Back to top